Medifamilian toimintaterapiaryhmät Tampereella 2016-2017

KOHDERYHMÄT

Medifamiliassa alkaa elokuussa kolme lasten toimintaterapiaryhmää. Yksi ryhmä on 7-9 – vuotiaille: ”Tarkkaavaisuus, toiminnan ohjaus ja sosiaalisten taitojen ryhmä”,  yksi ryhmä on 7-9 – vuotiaille: ”vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ryhmä” sekä yksi ryhmä 10-12 –vuotiaille: ”sosiaalisten taitojen ja tunnesäätelyn ryhmä”, jossa yhtenä menetelmänä on ART (Aggression Replacement Training). Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, diagnoosi ja toiminnalliset haasteet. Ennen ryhmän alkua tavoitteenamme on tavata lasta ja hänen vanhempiaan.

TAVOITTEET JA TYÖSKENTELYTAVAT

Ryhmien toiminnassa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten pelejä, leikkejä, yhteistyötehtäviä ja luovia toimintoja.  Ryhmäkokoontumisten kautta hyödynnetään vertaistukea ja mallioppimista, sekä luonnollisesti syntyvissä tilanteissa harjoitellaan hankalien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemista ja erilaisten toimintavaihtoehtojen miettimistä sekä toteuttamista. Ryhmissä pienempien lasten kanssa mm. harjoitellaan ja vahvistetaan leikkimistä ja leikkimisen kautta sosiaalisia taitoja.  Isompien lasten kanssa toiminnan tavoitteena on mm. oppia suunnittelemaan, ennakoimaan, arvioimaan ja ylläpitämään omaa toimintaa erilaisissa tehtävissä sekä tilanteissa. Ryhmissä harjoitellaan myös tunteiden ilmaisua ja omien sekä toisten tunteiden tunnistamista sekä tuetaan lapsen itsetunnon varmentumista.

ART- menetelmän avulla ryhmissä harjoitellaan sosiaalisia taitoja, vihanhallintaa ja moraalista päätöksen tekoa. Menetelmän avulla lapsille/nuorille pyritään tarjoamaan vaihtoehtoja aggressiivisen käyttäytymisen sijaan ja annetaan mahdollisuus harjoitella näitä taitoja ryhmässä.

Tarkemmat, yksilölliset tavoitteet laaditaan yhteistyössä vanhempien ja lähettävän tahon kanssa. Ryhmät ovat suljettuja 4-5 lapsen ryhmiä.

Ryhmät kokoontuvat ajalla 22.8.2016.-30.6.2017 yhteensä 40 kertaa 90 min./krt., joista 35krt. lapsen terapiakertoina ja 5krt. vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Lisäksi kuntoutukseen sisältyy 2 yksilökäyntiä 60 min./ krt. , toinen ryhmän alussa ja toinen lopussa sekä 4-6 kertaa yhteistyöpalavereja 60min./krt. koulun/lähettävän tahon kanssa.

Yhteistyöterveisin

Heli Sitari
toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Coronaria Medifamilia Oy
p.044 766 0680, heli.sitari@coronaria.fi